Tin Tưởng:
Lòng tin là một yếu tố thiết yếu trong việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh hiệu quả và phải luôn gắn liền với các công việc kinh doanh

Cam Kết :
Mỗi thành viên phải thường xuyên tạo lập những cam kết và phấn đấu để thực hiện những cam kết đó. Ngoài ra, các hành động của chúng ta cũng là một cam kết cho sự thành công của BNHP nói chung và của từng thành viên nói riêng

Trách Nhiệm:
Mỗi thành viên có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình như được giao phó hoặc cam kết. Để đáp lại, mỗi thành viên có thể sử dụng các nguồn tài nguyên, các công cụ và được tham gia các buổi huấn uyện cần thiết để có thể thành công trong công việc.

Hợp Tác:
Mục tiêu kinh doanh đạt được một cách tốt nhất khi tất cả mọi người cùng phối hợp làm việc. Là thành viên, hành động của chúng ta nên cổ vũ cho một môi trường hợp tác

Liêm Chính và Đạo Đức:
Các thành viên của BNHP phải giữ tính liêm chính và đạo đức trong mọi hành động, trong công việc